هاست لینوکس

ML100
 • 100MB حجم
 • 1GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
ML250
 • 250MB حجم
 • 2GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
ML500
 • 500MB حجم
 • 5GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
ML1024
 • 1024MB حجم
 • 10GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
ML2048
 • 2048 MB حجم
 • 20GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
ML50